سردر دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال ۱۳۹۷

 
طراحی نورپردازی سردر دانشگاه شهید بهشتی تهران توسط گروه نورپردازی زوم طراحی و اجرا گردیده است. در این طرح هدف نشان دادن مفهوم نورپردازی به جای نورفکنی است نورپردازی که به هیچ وجه ایجاد خیرگی نمی کند و چشم را آزار نمی دهد در این طرح هدف اصلی ایجاد شدت نور های متفاوت برای تأکید بر قسمت‌هایی از المان است قوس به عنوان مهمترین المان در نقطه بالایی بیشترین شدت نور و به تدریج کم می شود این امر در بقیه قسمت‌های المان نیز مشهود است بازی سایه روشن و تاریکی و روشنایی و شاخص نمودن قسمت هایی از المان مهمترین هدف طراحی بوده است از طرفی با توجه به متریال سردرد هماهنگ ترین رنگ نور با آجر استفاده شده است .کف سازی نوری بخشی از طرح نورپردازی است و در کف از نور نقطه ای که به صورت نامتوازن و به تدریج به سمت سر در زیاد می شود استفاده شده است این نورهای نقطه ای به نوعی نماد دانشجویانی است که وارد دانشگاه می‌شوند.