طراحی نورپردازی پروژه مسکونی ویلای خلفان، عمان، ۱۳۹۷

 
کانسپت نورپردازی: طراحی نورپردازی ویلای خلفان بر مبنای سه سناریو شکل گرفته است:
سناریو 1: این سناریو با رویکرد آرامش در شب و حداقل آلودگی نوری به داخل ساختمان در هنگام حضور افراد در خانه شکل گرفته است. در این حالت تاکید بر روشنایی ورودی ها و تاج بنا است.
سناریو2: هنگامی که افراد در خانه حضور ندارند و یا ساعت اولیه شب. در این رویکرد ویژگی اصلی طراحی بنا که همان صفحات مشبک است در شب به نمایش گذاشته می شود و سایر قسمتها خاموش است.
سناریو3: در هنگام مهمانی ها و در جهت نمایش حداکثری ساختمان می توان با روشن نمودن سیستم های روشنایی در سناریو1 و 2 تعریفی جدید از بنا را به نمایش گذاشت. در این حالت حجم ساختمان نمود ویژه ای پیدا می کند.
طراحی سه نوع سیستم روشنایی به مخاطب و استفاده کنندگان از فضا این اجازه را می دهد تا در نحوه نمود ساختمان خود در شب تاثیرگذار باشند و به نوعی ایجاد تنوع هوشمندانه می کند. تنوعی که بر مبنای اصول ومبانی طراحی نورپردازی شکل گرفته است.