بوستان اندیشه

نورپردازی بوستان اندیشه تهران
خواسته های کارفرما طراحی آبنما خشک حداقل بار مرده بر روی سطح طرح مفهومی ایده اول: بهره گیری از نور و رنگ در راستای افزایش سرزندگی در محیط های شهری و شعار شهرداری، تهران، شهر تلاش و سرزندگی توجه به منظر شبانه و استفاده از فضا در روز و شب توجه به امنیت فضا ازطریق نورپردازی بهره گیری از الگوهای هندسه ایرانی و نمایش آن در سطح ایده دوم بهره گیری از نور و رنگ در راستای افزایش سرزندگی در محیط های شهری و شعار شهرداری، تهران، شهر تلاش و سرزندگی توجه به منظر شبانه و استفاده از فضا در روز و شب استفاده از هنر تعاملی و بازی گونه بهره گیری از المان تعاملی در کنار آبنما جهت حضور مردم در قسمت های مختلف سطح و تقسیم بار زنده استفاده از الگوهای تاریخی نقوش در کف تغییر رنگ و ترکیب رنگها و نور در روز و شب جهت افزایش حس سرزندگی بهره گیری از الگوهای هندسه ایرانی و شمسه و نمایش آن در سطح ایده سوم: بهره گیری از نور و رنگ در راستای افزایش سرزندگی در محیط های شهری و شعار شهرداری، تهران، شهر تلاش و سرزندگی توجه به منظر شبانه و استفاده از فضا در روز و شب بهره گیری از هندسه ارگانیک و خطوط نرم ترکیب آبنما و کفسازی نوری و فضای نشستن تعریف کنج ها و گوشه های متعدد و فضاسازی های متنوع