مجموعه ورزشی سهروردی

طراحی نمای ساختمان ورزشی
پروژه ورزشی منطقه ۷ در این پروژه سعی شده با استفاده از ماهیت پروژه که نیمه تمام بوده و بازشوهایی که با توجه به کاربری نمای مجتمع ورزشی محدود می باشد بهترین تصمیم گیری در خصوص طراحی نما انجام شود. در ابتدا بناهای شاخص اطراف پروژه ورزشی و نماهای آنها بررسی شد و با توجه به نماهای مسکونی اطراف و همچنین خواسته های کارفرما مبنی بر ترکیب سنگ و آجر نمای مجتمع ورزشی طراحی شد. در نمای جنوبی با توجه به کاربری کافه ورزشی در جداره این نما با مصالحی که بر آن مکان تاکید کند و طراحی شیشه های عمودی برای نورگیری بیشتر نمای آجری در نظر گرفته شد. برای طراحی نمای ورودی از همان الگوی شیشه ها و ترکیب کمی با آجر و تاکید بر سادگی و عقب رفتگی و دعوت کنندگی ورودی با نورگیرهای بزرگی طراحی شد. لازم به ذکر است در بالای ورودی برای تاکید بیشتر از عناصر عمودی استفاده شد. همچنین الگوی شیشه های عمودی در قسمت پله ها نیز طراحی شده و متناسب با فضای پاگردها و ایجاد تنوع تغییر کرد. در نمای ورزشی قسمت شمالی مجموعه هم به دلیل همخوانی با این نمای جنوبی از همان الگوها متناسب با فضاهای سالن ورزشی و عدم وجود بازشواهای بزرگ استفاده شد. به دلیل تخصص گروه زوم بر نورپردازی همزمان طرح نورپردازی در نظر گرفته شد و برای نصب تجهیزات نور در نما همزمان تدابیری در نما در نظر گرفته شد که بسیار با نمای روز هم خوانی دارد.