نورپردازي ساختمان اداري همراه با نورپردازي ساختمان هاي تجاري در جهت ايجاد طراحي زيبا، اقتصادي، جذاب و كارامدتر مورد اهميت بوده و پرهيز از آلودگي نوري براي ساختمان هاي اداري و مسكوني مورد تاكيد در اين نورپردازي مي باشد.
ساختمان اداري و تجاري حاضر پروژه شركت نورپردازي زوم در محله سهروردي تهران بوده كه با توجه به طرح معماري اين پروژه نورپردازي شده است. تاكيد بر عناصر اصلي اين پروژه و ورودي عابر پياده و سواره يكي از اين موارد مي باشد.
همچنين شاخص سازي نقاط اصلي در طراحي نماي پروژه، تاكيد بر كنج، بالكن ها، متريال آجر و خطوط عمودي طراحي و همچنين نورهاي حداقل براي آرامش ساكنين و جلوگيري از آلودگي نوري با تاكيد بر تابلوهاي تجاري با استفاده از نورهاي مخفي از اهداف نورپردازي تجاري اين نما توسط گروه نورپردازي زوم مي باشد.