در نورپردازي ساختمان هاي تجاري جذابيت و پويايي نقش مهمي در نورپردازي دارد. در طراحي نورپردازي تجاري اين پروژه سه سطح از نور استفاده شده است.
سطح اول نورپردازي ورودي و حوض مي باشد.
سطح دوم ستون هاي مجتمع تجاري بوده كه با توجه به طرح معماري آن قابل توجه مي باشد.
سطح سوم نورپردزي زمينه كار مي باشد.