نورپردازی ساختمان مسکونی

 
نورپردازي ساختمان مسكوني همواره دغدغه بسياري از سازندگان و مالكان بوده و شناخت موارد مختلف در طراحي نورپردازي به اين نوع ساختمان ها براي طراحي زيبا، اقتصادي، جذاب و كارامدتر كمك مي نمايد.
ساختمان مسكوني حاضر پروژه شركت نورپردازي زوم در اصفهان بوده كه با توجه به طرح معماري اين پروژه نورپردازي شده است. تاكيد بر عناصر اصلي اين پروژه و ورودي عابر پياده و سواره يكي از اين موارد مي باشد.
همچنين شاخص سازي بالكن ها در اين طرح و سقف خاص آن با تجهيزات نورپردازي مرتبط به جذابتر شدن اين پروژه كمك مي نمايد. استفاده از نورهاي حداقل براي آرامش ساكنين و جلوگيري از آلودگي نوري نيز از اهداف هميشگي گروه نورپردازي زوم به خصوص در نورپردازي ساختمان مسكوني مي باشد.