نورپردازي هتل تلفيقي از فضاهاي تجاري و مسكوني مي باشد. در اين پروزه با تاكيد بر عناصر و المان هاي اصلي مانند ستون هاي نما و خطوط افقي كه امواج زيباي دريا را تداعي مي كند و همچنين فضاهاي تجاري در طبقات پايين و تاكيد بر ورودي ها، خطوط اصلي نورپردازي مشخص شد.
در نورپردازي هتل آراد نوشهر دو گزينه توسط گروه نورپردازي زوم طراحي شد.
گزينه اول: استفاده از نور تك رنگ و ثابت و تاكيد بر عناصر اصلي در نما و مهمترين اهداف طراحي نورپردازي هتل، در نظر گرفتن محيط زيست، پرهيز از خيرگي و پويايي طرح مبتني بر ساعات شب و حضور مهمانان در هتل مي باشد.
گزينه دوم: اين هتل در نقطه اي واقع شده است كه از سمت شمال ديد كامل به دريا و از سمت جنوب به سمت جنگل دارد. در گزينه دوم استفاده از پالت رنگي منظر روز در نورپردازي شبانه در نظر گرفته شده است.