پروژه اداری پارک علم و فناوری ریاست جمهوری

 
پروژه اداري پارك علم و فناوري رياست جمهوري يكي ديگر از پروژه‌هاي شاخص پارك علم و فناوري در شهر پرديس مي‌باشد. اين ساختمان يك ساختمان اداري بوده و با توجه به شاخص هاي مربوط به نورپردازي ساختمان اداري طراحي گرديده است.
در اين طرح از مكعب هاي بيرون زده و شكل ساده حجم براي نورپردازي استفاده شده است. ايده اصلي نورپردازي اين نما برگرفته از طرح معماري جناب آقاي مهندس كوروش رفيعي در روز مي باشد و سعي شده المان هاي اصلي آن با همان خلوص و سادگي حفظ شود.
همچنين ورودي هاي مجموعه با نورپردازي جلوه بيشتري پيدا كرده و مكعب هاي بيرون آمده هم از داخل و هم از بيرون با نورهاي يكدست تاكيد شده است.