ایده طراحی سیستم‎های روشنایی در این طرح بر مبنای دو کانسپت اصلی شکل گرفته است.
1- نور داستانی از گذشته تا آینده روایت می‎کند.
2- منظر نور دوستدار مردم (ناظر)
همان طور که می‎دانیم منطقه EUR امروزه به عنوان موزه معماری دهه 30 شناخته شده است. با توجه به ساخت ساختمان‎های جدید و ظرفیت ایجاد کاربری و توسعه در آینده می‎توان یک امتداد زمانی از گذشته تا آینده را برای این سایت پیش‎بینی کرد. ایده اولیه از این امر نشات گرفته و از دمای رنگ نور به عنوان یکی از متغیرهای نورپردازی در روایت تاریخ و برقراری ارتباط بین گذشته تا آینده استفاده می‎شود. تغییر دمای رنگ نور در مسیر اصلی سایت نشان دهنده تغییر دوره‎های زمانی ساختمان‎هایی است که در مسیر مشاهده می‎شوند. در نتیجه بازه زمانی ساخت ساختمان‎های منطقه EUR با محدوده طیف دمای رنگ نور تطبیق داده شده و نورپردازی مسیر کریستفر کلمبو و ساختمان‎ها بر مبنای آن شکل می‎گیرد. در نتیجه نور داستانی روایت می‎کند از گذشته تا آینده و امکانات و ظرفیت‎های سایت را نشان می‎دهد. سایت طراحی به سه بخش محیط طبیعی، ساختمان‎ها و مسیر تقسیم شده و نور پیونددهنده این عناصر به یکدیگر است. برای مثال درختان به عنوان عناصر طبیعی دو طرف سایت به وسیله نور به هم مرتبط می‎شوند و در قسمت‎هایی از مسیر که درخت وجود ندارد نور سبز عمودی امتداد دهنده مسیر سبز عناصر طبیعی در شب است.